คำนำ
สุขสวัสดี..ท่านผู้อ่านทุกๆท่าน ถ้อยความร้อยเรียงที่ท่านจะได้สัมผัสจากนี้ต่อไป เป็นเรื่องราว ภพ-ภูมิ สวรรค์-นรก. ข้าพเจ้า แกะดำ บัญฑิตทรามเป็นผู้ถ่ายทอด จากผัสสานุปัสนา..คือการถ่ายทอดอารมณ์อันแท้จริง จากผู้ที่อยู่ในแดนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น นรกหรือสวรรค์ ดังนั้นท่านผู้อ่านทุกๆท่านย่อมมีบุญวาสนาสูงมากกว่าผู้คนโดยทั่วไป เป็นแน่แท้…
ก่อนจะกล่าวถ้อยความเนื้อใดๆ ขอระลึกถึงพระคุณท่านผู้อนุเคราะห์เพื่อให้จัดทำ หนังสือ
หรือคัมภีร์ธาตุ-ขันธ์ภพภูมิ ด้วยกันครับ..
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อระหะโตสัมมา สัมพุทธัสะๆ( 3ครั้ง)
พุทธัง สัตตะรัตนะ มหาปการังสระณังคัจฉามิ
ธัมมังสัตตะ รัตนะ มหาปการังสระณังคัจฉามิ
สังฆังสัตตะ รัตนะ มหาปการังสระณังคัจฉามิ..
โองการฯ มหาเทวาราช อุปราช แห่งเมือง
นิมานรดี.มหาอุปฑูตเทวราชแห่งเมืองอุษามุทิตามหาราชทั้ง4 ผู้เป็นใหญ่ในจาตุมมหาราชิกาเทวา
ยังคงปกป้องคุ้มครองเหล่าผู้ทรงธรรมในพรหมจรรย์ อันบริสุทธิ์ด้วยปัญญา.ย่อมแคล้วคลาดปลอดภัย จากเหล่ามารทั้งมวล
องค์โลกาธิบดีนรนาถรสีหะนาโคมหามุณี
จเรคะพิภพนรนาถรสีหะนาโค เอกะราชามหากุญชร บรมโลกนาถรบวร โลกาธิบดี. มหามุณีรัตนะ
ศิวะราชเทวาจุติ โอมๆฮะเรๆ ฮัมมูห์ละๆ สักกะเทวะราชกุญชร.ทิพยะศิลาอาสน์นพมาศนิรชร จงเปิดภูมิ-ภพ. สื่อสาร์นผ่านธรรมารมณ์..ผัสานุปัสนา ณ.กาลบัดนี้ จงถ้วนทั่วบริบูรณ์…ตามนั้นแล…