กำหนดการวันถวายกฐิน 10 ตุลาคม 2563
ณ วัดบ้านโนนคำ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม