“เราจะใช้กำหนดการเพื่อเหตุใด “

โดยทั่วไปแล้วเราไม่สามารถจะกำหนดเหตุกาลใดๆได้เลย แล้วจะกำหนดการกิจใดๆได้เล่า..?

สัจจะคือความตั้งใจที่จริงใจ ของเราเองไม่ได้ถือเอาเหตุกาลภายนอกตัวเรามาเป็นหลักเลยนะ..

สัจจะของเราจะสร้างคุณค่าของเราให้เป็นที่พึ่งของเราเอง ไม่ได้เพื่อกิจการอื่นๆนอกจากตัวเราเลยนะ

สัจจะในสังคมเป็นไปในระยะเวลาและเหตุกาลของเวลาก็มักจะมีเหตุคลาดเคลื่อนทำลายกำหนดการเหล่านั้นได้นะ

วันนี้เป็นการกำหนดการเพื่อวัฒนธรรมประเพณีแต่สักแต่เพียงตามกระแสและสังคมที่ยึดถือกันมา…

ท่านพึงตรึกตรองในเรื่องของเวลาที่ท่านจะสามารถจะสร้างสรรค์ประโยชน์สำหรับการเกิดมาชาตินี้ ให้สมดังความตั้งใจเถิดนะ

ไม่มีคำชมหรอกนะในโลกอื่นๆนอกจากโลกมนุษย์เท่านั้น ความเป็นไปโดยบริบทของการ
กระทำของท่านเท่านั้นจะเป็นเงาของท่านและเพื่อนแท้ๆของท่าน อย่าเหงาเพราะโง่เขลานะ อย่าเศร้าเพราะไม่สมใจตนเองเลยนะ อย่าบ่นเบื่อหน่ายเพราะแค่เป็นทาสอารมณ์แห่งอุปกิเลสเลยนะ สหาย

สัจจะ สัจจัง อธิฏฐามิๆๆ นี่ต่างหากคือคุณค่าของมนุษย์…พึงตั้งจิตเช่นนี้นะ

” สีหะนาโค บวรวงศ์โลกาธิบดีโลกนาถร “

ฝากสาร์นถึงมวลมิตรจากเมืองแก้วจ้า…