การเริ่มต้นคือการสิ้นสุด..การสิ้นสุดคือการเริ่มต้น

หากคำกล่าวนี้สมบูรณ์ในเหตุและผล…

ย่อมให้ความหมายเช่นนี้นะ..เธอ.
“.เส้นชัยของวงกลมนั่นเอง “

เหตุคือที่มา เจริญเติบโตคือเป็นอยู่ เพื่อไปสู่ผลคือที่ไป ไปใหนล่ะๆก็ไปหาที่มา เพื่อเข้าใจในการเป็นอยู่อย่างมีชัย ชัยคือไม่ทุกข์ หากเป็นทุกข์คือปราชัย (เกิด ตั้งอยู่ ดับสูญ)

สติปัญญาของสัตตะบุรุษ ย่อมเข้าใจในเหตุและเข้าถึงธรรมชาติของวัฏฏะสงสาร

เพราะว่า…นะคือธาตุน้ำ โมคือธาตุดิน..
และเป็นเหตุของการเริ่มต้น อีกทั้งเป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดเช่นเดียวกัน น้ำอาศัยดินขณะเดียวกันดินก็ต้องการน้ำเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตและอนุเคราะห์กันเป็นวงกลม นั่นเอง…

มะโนคือความคิดที่ปรุงแต่ง…เพื่อสร้างอารมณ์..
อารมณ์สร้างสุขกับทุกข์ และสุขกับทุกข์ สร้างธรรมชาติที่กลมกลืน ผู้ฝืนธรรมชาติย่อมอยู่อย่างร้อนรน..นะเธอ….

ขอปัญญาอันเหมาะสมจงเป็นของเธอนะ…

ใจไปสวรรค์ ปากไปนรก ใจไปนรก ปากไปสวรรค์ นั่นแหละสังคมปัจจุบัน