“หากแต่เราจะวานกล่าวต่อ บรมโลกนาถรบวรวงศ์ ย่อมเพียงพอเพื่อระงับเหตุทั้งมวลในลงกามหานครได้”

พญามารเอ๋ย..เรามิอาจจักเอื้อนสรรพสำเนียงใดๆเลย
เพื่อจักบังเกิดในสำนึกแก่เธอได้นะ..พญามาร….
ความเห็นของเธอเหมาะสมกับชาติกำเนิดรวมเผ่าพันธุ์พงษ์ษาของเธอรวมหมู่คณะแล้ว..
เธอย่อมจะเจริญในความเห็นของเธอเป็นแต่เพียงฝ่ายเดียว..
แม่ธรณีนี้จักเป็นพยานว่า..เรากับเธอย่อมมิสามารถจะบรรจบกันอีก..
เธอพึงสำแดงอาการของเธอ..ให้สมแก่จริตของเธอเถิดนะ…
เราจักสำรวมในอาการทั้ง 32 ในกายที่สมบูรณ์ในธาตุทั้ง 4 โดยสงบ..

ความหลง..ย่อมไม่ถูกสอนว่าไม่ดีสำหรับเธอ..นะ..
ความโกรธพยาบาท จัดเป็นทายาทของเธอสืบเนื่องต่อสกุลไป

เรามีแนวทางหรือปณิธานอันแน่วแน่..เพื่อละเสียซึ่งการพบเจอหมู่เธอ..
เมื่อเธอล้าจากการสำแดงแสลงถ้อยวจี..หรือท่าทางแห่งจริตแล้ว…
แม่ธรณีแม่คงคา..แม่โพสพ..รวมพระโลกาธิบดีโลกนาถร
รวมถึง องค์สีหะนาโค บวรวงศ์ นรนาถร จักประกาศปิด ภพภูมิของพวกเธอ
ด้วย กลียุค อันสมบูรณ์ในสารพิษจากทั่วสารทิศน้อยใหญ่
เพื่อความสมปรารถนาของหมู่เธอนะ

กล่าวความสุวรรณราช แห่งเมืองแก้ว…พึงรับน้อมวจีกรรมอันปราณีตนี้เเถิด
อธิษฐานปวารณาแห่งเรา..จักจำแนกหมู่ชน..ออกจากกัน..
เสมือน เขิงคำที่ร่อนเอา สิ่งอันละเอียด..และหยาบออกจากกันจนสิ้น..
พึงสร้างกำแพงมนต์…5 ชั้น ด้วยศิลาแลง
วิกัปป์ ด้วยถ้อยจากพระโอษฐ์ แห่ง พระโลกนาถรธิบดีเถิดว่า…..
งึ..คือหนักไร้ที่เปรียบ….
ลา..คือ..มืดไร้แสงแม้นระยิบหนึ่ง..
อา..คือร้อนไร้บรรยากาศจะเปรียบเทียบ สิ้นอากาศ ที่บริสุทธิ์
สึ..คือหมดสิ้นกาลเวลาไร้การหมุนเวียน…
บะ..คือสมบูรณ์ในปฏิคูทและปฏิกูล
โดยยึดเอาของต่ำทั้งภายในจิตใจของพวกเธอ เป็นอาการเถิด…

สิ้นเดือน 8
ให้หมู่ช้างยนต์ เคลื่อนทัพ
ให้ม้ายนต์ ขับไล่อริศัตรู..
ให้ธาตุ 4 เมินเฉยหยุดตอบโต้..
ให้ตอผุดเสมือนช้างตัวใหญ่ล้มตาย..
เหล่าชายหญิง.ไร้สำนึกในศีลธรรม..นำใบบัวมาปกปิด..
สุดท้ายให้ความคิดโดยสามัญสำนึกจงสิ้นไป…

สุวรรณราชพึงแพ้วทาง..องค์พระศรีฯ
มาเป็นองค์มหาจักรพรรดิ..ต่อในสมัย
ในกึ่ง พุทธกาล…
ฮัมมูลฮ์ล์ๆๆ