สุวรรณราช ผู้ทวงคืน (ตอน การเกิด..ย่อมดี.หากหมายความเอา..ปัญญา)

ธรรมชาติของการเกิด..ย่อมไม่สามารถกำหนดอะไรๆได้เลยนะ…สุวรรณราช..เธอพึง..แจ้งสาร์น

ในพรหมโลกนั้นจะประกอบไปด้วย..ชนอันสมบูรณ์ในทิพยญาณ..อันประกอบด้วย..
กามาวจรกลุ่มหนึ่ง ปัจเจกชนกลุ่มหนึ่ง..ซึ่งชน
กลุ่มนี้ มีทิพยะอันสำเร็จ สามารถจะประทานพรชัยยะมงคลในด้านโลกินะวิสัยได้ถ้วนบริบูรณ์…

และนอกจากนี้..ก็ยังมี อริยะชนอันสมบูรณ์ในมรรคา..อันเป็นธรรมแห่งพรหมจรรย์..มีญาณะทัศนะวิสัยเป็นที่จร..ย่อมสำเร็จในธรรมอันบริสุทธิ์..อนึ่ง.ยังอนุเคราะห์เสริมส่งด้านบารมี..ต่างๆ..อีกทั้งยังเป็นที่มา..อริยะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา..อีกส่วนหนึ่งด้วย..มีอันธรรมอันปราณีต..ยากที่ปุถุชนทั่วไปจะเข้าถึงในแก่นสาระแท้ๆได้เลย..และเสมือนสะพานเชื่อม..ในแดนโลกุตระภูมิ…

สุวรรณราช..เธอพึงสำเร็จในปรารถแห่งเราเถิด…
ต่อเมือง พรหมราช…ลงกามหานคร..ต่อเมืองมณีนพรัตน์..สัตตะวุฒากาศ..เมืองแมนสรวงสุขาวดี..มีพระยาธรรมิกราช..เทวราชกุญชร..ประทับในไสยยาท ผินวรกายที่เป็นศิลาอาสน์..ไปทางทิศอาคเนย์

ความอันสำคัญนี้จักประกาศก้องในเมืองฟ้า..ต่อสมัยองค์พระศรีอริยะฯจักมีพญาสีหนาถรและหมู่คณะมารับสาร์น..จัดทัพบริวาร..ดำเนินสู่…ยุคอันเสื่อมในศีลธรรม..อันแท้จริง..นั่นก็คือ..ยุคโคลนนิ่งหุ่นยนต์มนุษย์..พึงแจ้งสรรพสำเนียงแห่ง..องค์
ปัญชระ..ด้วยโวหารธรรมว่า…

อา..ปา..มะ..จุ..ปะ..ที..มะ..สัง..อัง..ขุน.สัง..วิ..ธา..ปุ..กะ..ยะ..ปะ..ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเถิด..สุวรรณราช

เราจักสาธยาย..บุพพะกิจ..วิสุทธิธรรม..อันสมควรในสมัยต่อไป…