เมื่อดวงดาวนั้นอับเสียสิ้นแสง แรงสิ้นจะเดินทางไปต่อ เมื่อแรงกายสิ้น แรงใจคือที่มาของกำลังทางกาย
ท้ายที่สุด คือหยุดอยู่เพียงรำพึงคนึงนิตย์ จิตหดหู่เป็นเช่นนี้ ฤๅ..การเกิดใหม่..ในสถานะใดๆ ย่อมมิอาจจะขวางกั้นแรงสิเหน่หาได้เลย.ย่อมตรึงอยู่ในดวงจิต..ย่อมฝังรากด้วยแรงแห่งรักนะ..แก้วเอ๊ย…
เชิญเถิด หลับตาพริ้ม ฉันจะเล่าความหลังแต่กาลก่อนให้ เธอฟัง..