อุรังคะ นามะ โมคคัลลานะ มหาเถรา..สุปปะพุทธธะ รูปัง..คเหตตะวา..เชวงสึมา..อัชสะชิ..วิปปะมุจิงสุ..ลาภัง..มาลายา..มาลายะ..ฮะเรๆอัมมูลฮละร์..วิปมุตจิงสุ…สวาหายะ โอม..สมัสการัม..ฯ
ปุจฉาๆมหาเถรานุเถระเจ้า…อานิสงค์ ย่อมเป็น..เจตจำนงค์แห่งผู้กระทำ กาลใดๆในกุศล..ทาง.กาย..วาจา..และใจ…ทานมากมาย..ย่อมมีอานิสงค์แตกต่างกัน เสมอมุ่งใจมั่นในทานนั้นเต็มกำลัง..ด้วยเหตุอันใด..ขอรับ…แม้ผ้า..ที่ อุทิศ เป็นทาน ยังมีกำลังอานิสงค์ต่างกัน..ขอรับ…ขอจงอนุเคราะห์ต่อพวกข้าฯเถิดขอรับ…😟😟😟
เจริญโดยสงบเถิดในขณะจิตแห่งตน ท่านทั้งหลาย…
อันว่ากุศล นั้น คือเครื่องบ่งชี้ว่าดี…แต่ดี..มากดีน้อย..ย่อมเป็นกังขา.แก่ท่าน ที่ยัง..เป็น ทาส..พญามาร ทั้ง 3. อยู่นั้นแลฯ..
อะไรๆ ย่อมมีที่มาทั้งสิ้น ก็จริงอยู่นะ เพราะ ทุกๆอย่างเป็นทรงกลม หมุนเวียน แน่นอน เรื่องเก่าๆ ย่อมถูกนำมาเริ่มใหม่เสมอ เสมือนกงกรรมกงเกวียนเช่นนั้น แล..พสก…ฯ..
ไม้ลำนึง ใช้แรงหัก ยังพอได้ ไม้หลายๆลำใช้แรงหัก ด้วยแข้งย่อมไม่มีผล..ท่านว่าจริงมั๊ยล่ะ..?
ของที่เป็นเฉพาะ โดยลำพัง ย่อมยังอานิสงค์โดยลำพัง แต่ของที่เป็นสาธารณะ ย่อมยังอานิสงค์สูงกว่าและขจรไกลกว่าเป็นแน่แท้..นะ..พสกฯ…
ทาน ที่มีพยาน..เป็น มหาเทพ มหาพรหม..และ มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์. เป็น ผู้ อนุโมทนา..มีเสนา อำมาตย์ มหาราชทั้ง4. เป็นอารักขา เต็มยศ
พระ.. ทานต่อ.. พระ เป็นมหากุศล ก็เห็นแต่
ทาน กรานกฐิน นี้แล พสก ฯ เจริญในธรรม อันสงบเถิด…😊😊😊😊 แม้ที่มาแห่งองค์อัมรินทร์..อินทรธิราช เทวะราชกุญชร ยัง ได้ถวายกฐิน. เช่นกัน เชิญสดับ เรื่องราว
กรานสมัย ถวาย กฐิน แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใน ดาวดึงษ์ เพื่อ ให้ พระองค์..นำมอบแด่สงฆ์ ใน โลก…อยากรู้ว่า เป็น องค์ใด โปรดติดตาม ใน
บ้านแกะดำ..จ้า….😄😄😄😄😄