ที่กล่าวมา..ใช่เกี่ยวข้อง.ใครคนใด..ที่แจ้งไว้..
เหตุเพราะคุณ..ที่ต้องทดแทน..ตามประสงค์..
โดยจำนงค์..อยากอยู่อย่างสงบ..ไม่อยากพบเจอ
ผู้ใด..ให้ยากกาล…แต่ด้วยเหตุ..สหธรรม.
ยังลำบาก..สัทธิวิหาริก.หลายคน..ยังจนอยู่..เลยจำต้อง..ผ่องถ่าย.ธรรม..อันสมควร…แก่ปัญญาสาธุชน..อบาย..แปลว่า.ไม่ควร..ภูมิ..แปลว่าแดนถิ่นอาศัย..อบายภูมิแปลรวมๆว่า..แดนถิ่นที่ไม่ควรอาศัย…
วันนี้ ท่านได้อ่าน..อบายภูมิ. 4 กันไปบ้างแล้ว..
ต่อกาลณ.บัดนี้..เราจะกล่าว.สาธยาย..
เป็นโวหาร..เรื่องภพ..เป็น.ตรรกะ ตามปรัชญาสาระธรรม..พึงส่งอานิสงค์นี้โดยตรง..ให้ท่าน สีหะนาโค สหธรรมิกะ และ รัศมีเทพ..รวมไปถึงเพื่อนรัก ชัยสุริยะ..อุลุมมะหิ..เจโตๆญายะๆ..ปฐวี..หุลูๆๆสวาหายะ..ๆๆ