การแปลสาส์น การแปลธรรม

ตอนที่ 1 แปลทุกข์

ตอนที่ 2 แปลทรัพย์

ตอนที่ 3 แปลทรัพย์ปัญญา