มหาบพิธ..พึงสดับธรรมอันสมควร..แก่ปัญญาเถิด…ย่อมมีการกระเพื่อม….สำแดง.ของหมู่สัตว์นรก..หากไม่สมในอารมณ์..เป็นแน่แท้…เสมือนดัง.นางยักษ์..ก้าวย่างกลางมหาสมุทร..เร่งรุดติดตาม..สวามีอันเป็นที่รัก..ย่อมเกิดคลื่นยักษ์..
ตามอารมณ์..อันเกี๊ยวกราด..ฉันใดก็ฉันนั้น…
ของคู่ขนาน..ย่อมมีปรากกฏบนพิภพ..เช่นนี้แล..
การให้ความกระจ่าง..สวรรค์..ก็ต้องกระจ่างแจ้งในเมืองนรกเช่นเดียวกัน…16. ชั้นฟ้า..15ชั้นดิน..ย่อมมีมาแต่ก่อน..ถึงจะมีบุญกับบาป..มหาบพิธ..พึง..แจ้งต่อ..ท้าวเวสสุวรรณเถิด..รวมไปถึงนายพุฒินายโพธิ์เจ้ากรมการบัญชี..พึงเปิด ประตูกล..ในอบายภูมิ..ทั้ง..4. เถิด…ประกาศิตเทพ..นั้น..จะเป็น.ผู้แปลสร์าน..แน่นอนล่ะ..หาก.เรากล่าวถึงถิ่นใด..เราจะกล่าว..สิ่งตรงข้าม.นั้น..เสมอ…
สาธุๆๆๆ ขอน้อม.พระองค์เจ้า..
“สหัสนัย.”เพื่อ.บัญชาการ..ตามเจตจำนงค์..ทุกประการ..พระเจ้าข้า…
อุมาๆ..เทวาหะ..สหัมบดี..มหาพรหม..อิสวาสุ..สุสวาอิ..โอมมๆ..มหาโองการ..แห่งเรา..จงกระจ่างแด่ทิพยะ..แห่งเหล่า.เทวะ..มหาราช.พึงยังการกิจ..ดังกล่าวนี้เถิด…ขอ..พระอาฏานาฏิยะสูตร..จงปรากฏเป็น.คำสั่งนี้เถิด…..