เปลี่ยนแปลง ด้วยการปรับปรุง ..
ระเบียบ ต้องอาศัยกฏของสังคม..ระบบ..ต้องอาศัย..สติปัญญา..ระบบและระเบียบ จะมีสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัย จิตใจที่เข้มแข็ง…
จิตใจที่เข้มแข็ง..ต้องอาศัย กำลังใจจากคนที่เรารัก..และทุกๆอย่าง..ต้องอาศัยกันและกัน นั่นและ
ปฏิจสมุปบาท.. หลักของเหตุและผล..ยังเป็นที่มาซึ่งกันและกัน เหมือน..ฉันกับเธอ…ที่ต้องอยู่ด้วยกัน
เป็น…คู่..ชีวิต…” คัมภีร์ชีวิต” คือชื่อของฉันนะ…จำไว้…