รัตนะ.ใดๆ จะเทียบเท่า..รัตนะแห่งสัทธรรม..ตถาคตเล่า..มหาบพิธ..แต่คราสมัยใดๆ.ย่อมมิแตกต่างกันเลยนะ..มหาบพิธ..ทานะบารมีใดๆเล่า..จะยังความปีติปราบปลื้ม..ในดวงจิต เสมอรับทานอันเปิ่ยมด้วย เมตตา จากพระตถาคต เจ้า เล่า.มหาบพิธ…
สังวิธา.ปุ.กะ.ยะ.ปะ..น้อมนำมาซึ่งกุญแจ..ปลดล็อค เหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย ของสัตว์โลกทั้งชายหญิง…ใช่ว่า มีเส้นทาง..ที่แน่ขัด พาหนะที่สมบูรณ์ แล้ว..เราจะไปถึงจุดหมาย ปลายทางได้(. หากเราไม่สมบูรณ์)…ยังมีหมู่สัตว์บางเหล่า ไม่โง่เฃลา แต่อวดดี มีทิฏฐิมานะมาก ยินดีที่จะเดินสวนทางตถาคต.
.ทุกๆคำกล่าว…เขาย่อมสำเร็จตามประสงค์ด้วย
ไฟอันร้อนและเยือกเย็น ในเรือนใจ..ประดุจ
มหาเพลิงบัลลัยกัลป์ ฉันนั้นแล…มหาบพิธ..
เป่าปี่ ใส่หูควาย คนเป่าตาย แต่ควายยังอยู่..นะ..
เล่าธรรมอันปราณีต ต่อ สัตว์นรกโดยสันดาน ย่อม สร้างความรำคาญแก่พวกเขา…องค์มาลัย
ไปนรก ที่สัตว์นรกชอบ คือ คลายเวทนา
แม้ชั่วขณะ หาได้กล่าวธรรมใดๆไม่เลยนะ
ครานี้ ได้เพลาอันเหมาะสมแล้ว…เราย่อม..จักพึงประกาศ นาม อันสมควร กาสาวะพัติ ใน คราสมัยตถาคต ปรินิพพาน แล้ว 700. ปี ย่อมมี..นาคราช..ประกาศรัศมีฉัพพรรณ..อันจร้ส แก่เหล่าทวยเทพพรหม..ในครานั้น…ท่าน..พึงน้อมนำ ทานะ บารมี อันประกอบด้วย กาสายะ สีน้ำทะเล กลืนดำ เป็น ทานะ บารมี..แก่ตถาคตเถิด…เราจักเปิด ภพภูมิให้สมทบอนุโมทนา…นาม..พระ ภิกษุ ในโลกา อุปคุต..เถราๆ..เชวงสมา..มหามุณี…พึงน้อม..รับ…เจริญเถิด เพลิดเพลินดื่มด่ำในสัทธรรมสาระ แห่งเรา..ทุกๆนาม..เถิด….😊😊😊😊