ปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ (ท่านผู้เฒ่าคนกลาง) ร่องเรือชมหนองหานหลวง