ปู่ใหญ่ชาติรส มโหสถ ที่ วัดสว่างโพธิ์ศรีท่างาม บ้านท่างาม ต.โคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์