ชาติรส อโนมหิทธ โสๆสะๆอะๆๆนิเตชะสุเน

อนารโย โหนตุ
สัมปัติฏิฉามิ
(ช้างเอราวัณ)

อุมะ…อูมะ…อะมิ..อุมิ…สุมิอะมะ…สุอะมุอิ..