ยินดีต้อนรับสู่แกะดำคนขวางโลก

บัณฑิตทราม ลิขิตฟ้า ชะตาคน คนขวางโลก

โครงการเครือข่ายสัมมาชีพ สวนธรรมเหมยฮัว

โครงการเครือข่ายสัมมาชีพ สวนธรรมเหมยฮัว

  1. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสากล
  2. โครงการก่อสร้างเครือข่ายเทวสถานพระศรีอริยเมตไตรย
  3. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรผสมผสาน (โคกหนองนาโมเดล)
  4. โครงการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อการส่งเสริมรายได้เครือข่ายสมาชิก
  5. โครงการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืช เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหาร
  6. โครงการเครือข่ายแรงงาน เกษตรกร และชาวนาสากล
  7. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยตนเอง (น้ำบนดินและน้ำใต้ดิน)

ชมรมสมาคม (Coming Soon)
1. ชมรมการเงินและเศรษฐกิจเหมยฮัว
2. ชมรมเทคโนโลยีเงินดิจิตอลและบล็อคเชนเหมยฮัว
3. ชมรมโหราศาสตร์เหมยฮัว
4. ชมรมชีววิถีเหมยฮัว
5. ชมรมเทคโนโลยีอากาศยานเหมยฮัว(โดรน)
6. ชมรมเทคโนโลยีการผลิตเหมยฮัว
7. ชมรมเทคโนโลยีโลจิสติกส์เหมยฮัว
8. ชมรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เหมยฮัว(AI)
9. ชมรมเทคโนโลยีควอนตัมเหมยฮัว
10. ชมรมจิตอาสา วัฒนธรรม และสาธารณประโยชน์เหมยฮัว
11. ชมรมยุทธศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและสังคมเหมยฮัว
12. ชมรมวัฒนธรรมการค้าและพาณิชย์เหมยฮัว

%d bloggers like this: